شاید در نگاه اول انتخاب این اسم برای سایت اغراق آمیز باشد ، اما نکته اینست که رویکرد بنده در قبال انتشار مطلب اینست که سراغ موضوعات خاص رفته و با طرح آنها و بحث و بررسی آن از زوایای مختلف در نهایت بتوانیم بعد از یک دوره حداقل سه ساله و پس از دسته بندی مطالب به جایگاهی برسیم که هرکسی بتواند با جستجوی موضوع مورد نظر خود در خصوص فروش مویرگی به مطلب مرتبطی برسد و از تجارب دیگران استفاده کرده و حتی المقدور از آزمون و خطا کردن بپرهیزد

بنابراین از کسانی که به این سایت سرمی زنند خواهش می کنم به منظور غنی تر شدن آن ، نسبت به طرح موضوعاتی که علاقه دارند در خصوص آن بحث و بررسی و در صورت لزوم تحقیقی صورت بگیرد اقدام نمایند

در پست بعدی در خصوص برخی از موضوعاتی که قرار است راجع به آنها باهم حرف بزنیم مطلب خواهم نوشت