شاید اصلی ترین رکن در سیستم فروش مویرگی (حداقل در مدل فعلی آن ) ویزیتورها و عوامل فروش مستقیم می باشند . در نتیجه فعالیت ایشان است که فعل فروش اتفاق می افتد و به همین دلیل است که تصور ایجاد و استقرار سیستم فروش مویرگی بدون داشتن ویزیتور غیر ممکن است (البته اگر شما مخالف آن هستید لطفا در همین پست نظرتون رو بگید ) .

در هرصورت برای شروع می توان تعدادی از موضوعات بیشماری که در خصوص ویزیتورها قابل بحث است را به شرح زیر بر شمرد

1- شاخص های مهم ارزیابی یک ویزیتور خوب چیست ؟!

2-آیا پرداخت پورسانت به ویزیتورها کافی است ؟

3-چرا متوسط عمر کاری ویزیتورها پایین است ؟

4-ویژگیهای یک فرمول پورسانت خوب چیست ؟

5-کنترل یا اعتماد مسئله این است !!

6-ویژگیهای یک شرکت خوب برای ویزیتورها چیست ؟

7-چرا در جذب ویزیتور مشکل داریم ؟

8- ویزیتور یا بازاریاب یا سفارش گیر؟

9-آینده شغلی ویزیتورها

10- چرا تصویر خوبی از شغل ویزیتوری در ایران نیست ؟

به نظر شما چه موضوعات دیگری را می توان به این فهرست اضافه کرد ؟

شما علاقه دارید به کدام یک از این موضوعات در ابتدا ورود کنیم؟!