همانطور که قبلا گفتم یکی از موضوعاتی که در خصوص ویزیتورها مهم است شاخص های ارزیابی ایشان است . قبل از بررسی این شاخص ها به یک نکته مهم می خواهم اشاره کنم :

میزان اثرگذاری هر فرد در هر مجموعه ای (ازجمله ویزیتورها) به عملکرد و کیفیت کلی آن مجموعه برمی گردد . به این معنی که نمی توان در یک سازمانی که فاقد اصول و قواعد اولیه است ، فاقد کالای مناسبی جهت فروش می باشد ، فاقد نظم و انضباط است ، دچار سوء مدیریت می باشد و... انتظار داشت ویزیتوری پیدا کرد که فروش عالی  دارد و شاخص هایی را که می خواهیم راجع به آن در زیر صحبت کنیم را تمام و کمال در حد مطلوب خودش داشته باشد . به عبارتی نمی توان موتور بنز را سوار پیکان کرد !!!

و اما شاخص ها:

1- میزان دسترسی به اهداف ریالی فروش

2-میزان دسترسی به اهداف مقداری فروش

3-میزان مرجوعی از توزیع

4- میزان مرجوعی از فروش

5-میزان مطالبات یا معوقه ها

6-میزان چک برگشتی ناشی از فروش

7-رعایت توازن فروش در طی ماه

8-میزان پوشش مشترکین

9-میزان جذب مشترکین جدید

10-رشد فروش در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 

11-میانگین مبلغ ریالی هر فاکتور

12-تعداد خط اقلام هر سفارش

همانطور که ملاحظه می فرمایید کلیه شاخص ها کمی بوده و در صورتی که اهداف به طرز واقع بینانه ای تعریف شوند تشخیص ویزیتوری که خوب کار می کند از ویزیتوری که تظاهر می کند خوب کار می کند به راحتی میسر می گردد !

"برای ارزیابی مفید بودن هر معیار عملکردی ، اول باید ببینید آیا چیز درستی را اندازه می گیرند .در غیر این صورت ،شما تصمیم های مهمی را برمبنای شاخص های غلط می گیرید "(برگرفته از کتاب :هفت پرسش استراتژیک-رابرت سایمون ترجمه مسعود سلطانی)

- شما چه شاخص های دیگری را می شناسید که می تواند به این لیست اضافه شود؟

- در شرکت شما از کدامیک از این شاخص ها استفاده می شود ؟

-لطفا با مشارکت در این بحث به افزایش کیفیت مطالب کمک کنید !