شرکتهای پخش به عنوان یکی از اعضاء زنجیره تامین سهم بسیار مهمی در عرصه تولید و تجارت و بازرگانی دارند . بدون شک هرچقدر شرکتهای پخش بتوانند درانجام وظایف خود حرفه ای تر برخورد کنند مسلما نقش آنها در بازدهی بیشتر اقتصاد پررنگ تر خواهد بود.

من تصور می کنم شرکتهای پخش در صورتی که در کنار وظایف جاری خود که همه ما کما بیش به آن اشراف داریم بتوانند وظایف تکمیلی زیر را انجام بدهند تحقق خواسته بالا شدنی تر است :

1- کمک به بخش بازاریابی شرکت تامین کننده :

این کمک می تواند شامل خدماتی از قبیل تهیه و اطلاع رسانی از :  قیمت رقبا- برنامه های تبلیغاتی و پروموشن های رقبا - محصولات جدید رقبا - امتیاز ها و جوایز مصرف کننده ای که رقبا ارائه می نمایند و همچنین حضور در بازارهایی که مورد نظر شرکت تامین کننده است (به این معنی که هر تولید کنند ای برای کالای خود سگمنت مشخصی را درنظر گرفته است . بدیهی است که از شرکت پخش این انتظار را دارد که وارد حیطه مشتریان خارج از این سگمنت نگردد )


2-کمک به بخش تحقیقات بازار تامین کننده :

این کمک می تواند شامل اقداماتی نظیر کمک به برآورد اندازه بازار محصولات مورد نظر تامین کننده ،کمک به طراحی و توسعه محصولات جدیدی که مورد نیاز بازار است ، کمک در ارزیابی از جایگاه تامین کننده و.. باشد


3-ارائه بازخورد از محصولات :

متاسفانه در بسیاری از موارد ارتباط شرکتهای پخش با تامین کننده هادر اثر مشکلات موجود در محصولات قطع می گردد بدون اینکه قبلا اطلاعی از وجود چنین مشکلاتی به تامین کننده برسد . بدیهی است هرچقدر شرکت پخش در ارائه بازخورد از مسائل و مشکلات موجود در محصولات به تولید کننده ه کوشا باشد طبیعتا در بهبود کیفیت و نتیجتا در بهبود ارتباط بین شرکتها موثرتر خواهد بود


4- رعایت سیاستها و مصوبات :

مهم است که تامین کننده از رعایت سیاستها و مصوبات و همچنین استانداردهای کاری خود از طرف شرکت پخش مطمئن باشد . متاسفانه بعضا شرکتهای پخش بدلیل اینکه به سود آوری سریعتری برسند اقدام به اعمالی از قبیل گران تر فروختن ، فله کردن محصول و.. زده که متاسفانه به جایگاه برند آسیب می زند.


شما چه ویژیهای دیگری را برای یک شرکت پخش ضروری می دانید لطفا نظر خودتان را بفرمایید .