قبلا در مورد موضوعاتی که می توان برای ویزیتورها مطرح کرد مطلب نوشتم . در این پست سعی می کنم مواردی که می توان برای قسمت توزیع شامل واحد توزیع  - عوامل آن  - امکانات کاربردی- و.. می توان برشمرد را فهرست وار برشمارم :

1- ظرفیت عادی واحد توزیع را چگونه می توان تشخیص داد ؟

2- خریداری خودروی توزیع یا اجاره آن ؟ .. کدام به صرفه تر است ؟!

3- ویژگیهای یک توزیع کننده خوب چیست ؟

4- مسئولیت های توزیع کننده و راننده  کدامست ؟

5- توزیع کننده ، فقط توزیع کننده است یا ویزیتور هم هست ؟!!

6- مسیر بهینه توزیع چگونه مشخص می شود ؟

7-حداقل ظرفیت برای انجام توزیع چگونه بدست می آید ؟

8- چه آموزشهایی برای توزیع ضروری است ؟

9- متوسط زمان توزیع برای هر سفارش ...

10- تفاوت توزیع کننده در پخش گرم و سرد در چیست ؟

به نظر شما چه موضوعات دیگری را می توان به این فهرست اضافه کرد ؟
شما علاقه دارید به کدام یک از این موضوعات در ابتدا ورود کنیم؟!


-لطفا با مشارکت در این بحث به افزایش کیفیت مطالب کمک کنید !